Sayfa  -  574        cüz - 29

73- MÜZZEMMİL SÛRESİ----74- MÜDDESSİR SÛRESİ

20.        (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah, gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık, Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O hâlde, Kur’an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 

74- MÜDDESSİR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1.         Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

2.         Kalk da uyar.

3.         Rabbini yücelt.

4.         Nefsini arındır.[1]

5.         Şirkten uzak dur.[2]

6.         İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.

7.         Rabbinin rızasına ermek için sabret.

8,9.       Sûr’a üfürüldüğü zaman var ya; işte  o gün çetin bir gündür.

10.        Kâfirler için hiç kolay değildir.

11.        Beni, yarattığım kişiyle baş başa bırak.

12,13.   Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.

14.        Kendisine alabildiğine imkânlar sağladım.

15.        Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar.[3]

16.        Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.

17.        Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

[1] Bu âyet, “Elbiseni temizle” şeklinde de tercüme edilebilir. Nitekim zahirî anlamı böyledir.

[2] Bu âyet, “Pisliklerden ve günahlardan uzak dur” şeklinde de tercüme edilebilir.

[3] Âyetin iniş sebebi olarak müşrik liderlerden Velid b. Muğîre gösterilmektedir. Ancak âyetin hükmü geneldir.